موتر حامل بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان لحظاتی پیش با چند موتر دیگر تصادف کرده است.
گفته می شود که در این حادثه چهار بازیکن کلیدی تیم به شدت زخمی شده اند.
اسلام الدین امیری، مصطفی آزاد زوی و فیصل سخی زاده از بازیکنانی هستند که در این رویداد ترافیکی آسیب دیده و وضعیت صحی شان وخیم گزارش شده است.
علی عسکر لعلی، از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال گفته است که در این رویداد چندین موتر به شمول موتر حامل ملی پوشان کشور با یکدیگر برخورد کرده است.
او گفته که مصطفی آزاد زوی، وضعیت چندان خوبی ندارد و اسلام الدین امیری و فیصل سخی زاده هم آسیب جدیدی دیده اند.
این رویداد پس از تساوی تیم افغانستان با لاوس و در مسیر برگشت این تیم به سوی محل اقامت خود صورت گرفته است.
قرار بود روز سه شنبه، افغانستان در برابر فلسطین صف آرایی کند اما با وقوع این رویداد سرنوشت این مسابقه مشخص نیست.