وزارت امور داخله از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد تا حامیان جنگ های نیابتی را در افغانستان زیر فشار بگیرد. زیرا بزرگترین تهدید برای ثبات افغانستان جنگ های نیابتی است که درآنسوی مرز سازماندهی میشوند.

وزارت امور داخله میگوید که حمله روز جمعه بر قونسلگری هند در هرات زنگ خطری برای جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل است تا برنابود سازی لانه های هراس افگنان در آنسوی مرزهای افغانستان گام بردارد.

در همین حال، شماری از آگاهان می گویند که بخشی بزرگی از جنگ افغانستان را رقابت میان قدرت های منطقه به ویژه نبرد نیابتی پاکستان در برابر هند تشکیل میدهد.

جنگ های نیابتی زورآزمایی های پنهانی دو رقیب سنتی، یعنی هند وپاکستان ودر حال منازعه بر سر منطقه مورد مناقشه کشمیر، برای داشتن نفوذ بیشتر درافغانستان دانسته میشود.

به نظر میرسد که حمله بر قونسلگری هند در هرات نیز بخشی از جنگ نیابتی پاکستان در برابر منافع هند درافغانستان بوده است.

استاد دانشگاه نصرالله ستانکزی می گوید:"سرچشمه فعالیت های هراس افگنی علیه افغانستان پاکستان است این حمله یک پیام بود به حکومت تازه هند که پاکستان نفوذ هند را در افغانستان قبول ندارد و پاکستان هراس دارد که حکومت تازه هند روابط اش را با افغانستان تقویت وبیشتر کند."

قونسلگری هند در هرات درآستانه مراسم سوگند وفاداری نخست وزیر تازه این کشور آماج حمله قرار گرفت. به نظر میرسد این حمله هشدار بر حکومت تازه هند بوده است تا از نزدیکی باافغانستان خود داری کند.

آگاه نظامی جاوید کوهستانی جاوید کوهستانی می گوید:"حضور قدرت مند هند در افغانستان را پاکستان یک تهدید به خودش میداند واز همین رو منافع هند را در افغانستان آماج قرار میدهد متاسفانه یک بخشی بزرگ جنگ افغانستان را رقابت های قدرت های منطقه یی به ویژه جنگ نیابتی میان هند وپاکستان می سازد که مردم افغانستان قربانی این جنگ های منافع استند".

پیش از این بر سفارت هند در کابل، قونسلگری های هند در ولایت های ننگرهار،قندهار نیز حلمه شده است، افزون بر این ها مهندس هان، جاده سازان و شهروندان و آموزگاران هندی درافغانستان آماج حلمه های مسلحانه قرار گرفته اند.

سخن گوی وزارت امور داخله صدیق صدیقی می گوید:"بزرگترین تهدید برای ثبات افغانستان حمایت از جنگ های نیابتی است درافغانستان ادامه این حمایت از جنگ های نیابتی بر ضد منافع یک کشوری دیگر درکشور ما برای ثبات اینده افغانستان خطر ساز است حمله بر قونسلگری هند در هرات یک زنگ خطری بود برای جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل که متوجه شوند وفشار اروند بر حمایت گر هراس افگنان در آنسوی مرزهای افغانستان ولانه های شان از بین ببرند."

گفته میشود پاکستان نگران است که مبادا نفوذ هند درافغانستان وراه یابی هند در این کشور از راه بندر چابهار وجاده ابریشم منافع پاکستان را به خطر بیاندازد.وپاکستان دیگر نتواند واردات که اکنون به افغانستان دارد داشته باشد ونیز ازنفوذش در افغانستان کاسته شود.

وزارت خارجه هند نیز در واکنش به حمله بر قونسلگری این کشور در ولایت هرات گفته است این حمله نشان داد که صلح وثبات افغانستان از بیرون از مرزهای این کشور تهدید میشود.
با این همه نخست وزیرمنتخب هند اطمینان داده است که از دوستی،تعهدات و همکاری های حکومت هند در بازسازی و تامین صلح و ثبات در افغانستان کاسته نخواد شد وادامه خواهند یافت.