کمیسیون مسقل انتخابات امروز در جلسه یی با دو تن از نامزدان پیشتاز از انها میخواهد تا از مطرح کردن مسایل قومی ونژادی در دوران مبارزات انتخاباتی شان جلوگیری نمایند.
 
نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز درنشست خبری گفت که این کمیسیون امروز در مورد مسایل انتخابات برای دور دوم با دوتن از نامزدان پیشتاز نشست میداشته باشد.
 
وی گفت که در این نشست این کمیسیون بعضی از توصیه های لازم را به خاطر بهبود دور دوم انتخابات با هر دو نامزد شریک میسازد وپیشنهادات این دو نامزد را هم  برای بهبود پروسه میگیرد.
 
آقای نور گفت که در این نشست از نامزدان خواسته میشود تا در دوران پیکار های انتخاباتی شان مسایل قومی،مذهبی ونژادی را مطرح نکنند وفقط برنامه های شان را با مردم شریک بسازند.
 
کمیسیون مستقل انتخابات درحالی میخواهد از نامزدان تا مسایل قومی را در پیکار های شان مطرح نسازند که شماری از اگاهان به این باور اند که انتخابات دور دوم روحیه قومی به خود میگیرد.

از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در دور دوم نزدیک به ۲۴ هزار محل رای دهی در سرتاسر کشور درنظر گرفته شده است این درحالیست که در روند اول ۱۹۷۰۰ مرکز در سرتا سر کشور در روز رای دهی باز بود .
 
سخنگوی این کمیسیون گفت که دراین مورد با نهاد های امنیتی صحبت های شده ودر آینده هم برای فعال بودن این تعداد از محلات جلساتی خواهند داشت تا امنیت این محلات تامین گردد.
 
گماشته شدن تعداد بیشتر ناظرین نامزدان درمحلات
 
آقای نور میگوید که این کمیسیون برای ناظرین نامزدان به تعداد ۵۰ هزار کارت نظارت را چاپ نموده است که برای هر نامزد ۲۵هزار کارت نظارت در نظر گرفته شده است.
 
وی گفت که کمیسیون برای شفافیت بیشتر در دور دوم انتخابات از نامزدان میخواهد تا برای هر محل یک یک نفر از نماینده های شانرا معرفی نمایند تا کارت نظارت به آنها توزیع گردد.
 
سخنگوی کمیسیون انتخابات خاطر نشان کرد که باید ناظرین نامزدان در روز رای دهی از اول تا ختم شمارش آرا در محلات حضور داشته باشند تا در ختم شمارش در اوراق نتایج امضا کنند تا این محلات به طور شفاف توسط خود نامزد مورد تایید قرار گیرد.
 
وی گفت که اگر در اخیرروز وروند شمارش امضای ناظرین در اوراق نتایج نمیباشد مسوولیت این کمیسیون نخواهد بود .
 
این کمیسیون میگوید که با تجربه از انتخابات دور اول در محلاتی که کمبود اوراق رای دهی صورت گرفته است وتراکم مردم زیاد است درآن مناطق محلات بیشتر در نظر گرفته میشود واوراق بیشتر تحت نظارت این کمیسیون فرستاده میشود.
 
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که انتقال مواد به ولایات کشور مطابق به تقویم انتخاباتی آغاز گردیده است ودرمورد تامین امنیت وانتقال مواد با نهاد های امنیتی هماهنگی صورت گرفته وجلسات بیشتری هم خواهند داشت.
 
قرار معلومات این کمیسیون دراین دور در حدود ۱۵ میلیون ورق رای دهی چاپ گردیده است .
 

تعویق اعلام نتایج ابتدایی شورا های ولایتی

 
کمیسیون مستقل انتخابات باید مطابق به تقویم انتخابات امروز نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی را اعلام میکرد اما این کمیسیون میگوید که اعلام نتایج به دلیل شفافیت دراین پروسه به تعویق افتاد .
 
وی گفت که تمام اوراق نتایج شامل سیستم گردیده اما برای شفافیت یکبار دیگر با سیستم چک میگردد ودر چند روز آینده نتایج شورا های ولایتی اعلام میگردد.
 
اما وی گفت که چون تعداد نامزدان شورا های ولایتی زیاد است این نتایج درویب سایت کمیسیون اعلام میگردد.
 
برای انتخابات شورا های ولایتی بیشتر از ۳۰۰۰ تن  خود را نامزد کرده بودند اما به تعداد ۲۷۰۰ تن آنها توانستند که در لست نهایی راه یابند.